G&H Plus s.r.o. - Výroba papírových krabic a výseků
MENU
Bookmark and Share
Úvod -> Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné není-li mezi KUPUJÍCÍM a PRODÁVAJÍCÍM smluvně stanoveno jinak

1. OBECNÉ
a) V případě sporů v obchodních věcech bude místně příslušným soudem prvního stupně obecný soud prodávajícího. Prodávající může však využít místní příslušnosti i jiného zákonného soudu.
b) Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky.
c) Kupující nemá právo postoupit nároky ze smluv s prodávajícím třetí straně.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího a jejím písemným potvrzením prodávajícím zaslaného e-mailem anebo faxem.

 

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzením přijaté objednávky stanovuje prodávající cenu, termín a způsob dodání, způsob balení a platební podmínky.
Nesouhlasí-li kupující s podmínkami uvedenými na potvrzení objednávky, musí jakékoli své výhrady sdělit prodávajícímu okamžitě (do 24 h) po převzetí potvrzení objednávky. Pokud kupující nevznese žádné připomínky, je objednávka považována za závaznou.

 

4. DODÁVKY A TERMÍNY PLNĚNÍ
Je stanoveno v potvrzení objednávky.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě stanovené na potvrzení objednávky s odchylkou +/- dva dny.

Dodávka je splněna těmito způsoby:

·         dodáním zboží kupujícímu přepravou prodávajícího

·         předáním zboží k přepravě smluvnímu dopravci

·         převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího nebo oznámením o připravení zboží k vyzvednutí

·         dodáním zboží do konsignačního nebo externího skladu

·         dále v případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky. 

Vykládku dodaného zboží zajišťuje kupující na své náklady.

V případě nedodržení termínu dodání, kupující stanoví přiměřenou dodací lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.

Při platbě zálohovou fakturou či platbě předem v hotovosti se termín dodání zboží počítá od dne uhrazení platby.

U povinnosti dodat zboží a dodržet dodací lhůty se termíny prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení či odeslání zboží.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jsou stanoven v potvrzení objednávky.

Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,01% z dlužné části za každý den prodlení.

 

6. ROZMĚRY
U všech obalů z vlnité lepenky se udávají vnitřní rozměry obalu v pořadí:
délka (L) x šířka (B) x výška (H).
U přířezů z vlnité lepenky se vztahuje první rozměrový údaj vždy na směr vlny.
Všechny rozměry se udávají v mm.
Tolerance rozměrů dodávaných obalů je dána typem a kvalitou zpracovávané vlnité lepenky (3 - 15 mm).

 

7. BALENÍ
Zabalení zboží na palety je prováděné PP páskami a nebo streach folii dle vlastnosti zboží.

 

8. KVANTITATIVNÍ ODCHYLKY
Vzhledem k technologii výroby je prodávající oprávněn splnit objednávku v množstevní a cenové toleranci 10%.

 

9. ZÁRUKA KVALITY
Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží.
V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad zboží apod., platí obchodní zvyklosti oboru papíru a celulózy v zemi prodávajícího následující ustanovení:

·         Nabízený druh vlnité lepenky se může změnit ve složení, pokud se tím podstatně nezmění užitné vlastnosti zboží.

·         Prodávající neručí za nepatrné odchylky provedení zboží (rozměry, barva, tisk, lepení, šití, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.

·         Nároky z vad zboží se řídí ustanovením § 436 a následujících a Obchodního zákoníku.

 

10. REKLAMACE
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 10-ti dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím.
Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.


11. PŘEPRAVNÍ OBALY

·         Kupující je povinen do 30-ti dnů po vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího vrátit na své náklady vratné EUR palety prodávajícímu. Prodávající přijme zpět pouze vratné EUR palety nepoškozené a v dobrém technickém stavu.

·         Nevrácené či nepřijaté poškozené EUR palety je kupující povinen zaplatit prodávajícímu ve výši 200 Kč/ks + 20% DPH.

 

12. SCHVÁLENÍ VZORKŮ A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, VALIDACE ZÁKAZNÍKEM

Sjednané dodací lhůty začínají běžet okamžikem schválení zkušebních vzorků nebo výkresové dokumentace kupujícím a poté co prodávající obdrží od kupujícího veškeré podklady potřebné k provedení a zajištění shodnosti zakázky.
Zákazník má možnost buď osobně se zúčastnit validace při výrobě anebo ji přenechat zodpovědným osobám z firmy G&H Plus s.r.o. .
Zákazník nese odpovědnost za subjektivní vady v případě, že se nedostaví po oznámení o nutnosti jeho účasti při validaci výrobku anebo jeho odsouhlasení tuto validaci přenechat zodpovědným osobám z firmy G&H Plus s.r.o.
Za schválení vzorků či výkresové dokumentace se považuje vystavení objednávky kupujícím.

 

13. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
Dodávka je považována za majetek prodávajícího až do uhrazení ceny dodávky kupujícím.

 

14. MAJETEK ZÁKAZNÍKA
a) Majetkem zákazníka se rozumí výsekové desky či tiskařské štočky (byly-li kupujícím zaplaceny nebo dodány) potřebné k zajištění výroby objednaného zboží zákazníka není-li smluvně stanoveno jinak
b) Prodávající smí majetek zákazníka použít pouze za účelem plnění objednávky kupujícího
c) Prodávající musí identifikovat, udržovat a provozovat nářadí v průběhu technické životnosti kvalifikovanými pracovníky.

 

15. POHYB CIZÍCH OSOB V ZÁVODU  G&H Plus s.r.o.

Pohyb cizích osob v prostorách firmy G & H Plus s.r.o. se řídí dle ustanovení příslušného provozního řádu, který je uložen a připraven k nahlédnutí v kanceláři firmy G&H Plus s.r.o.

Stejně tak musí dodržovat stávající předpisy ohledně vstupu do závodu a obchodu. Ručení za úrazy, které se těmto osobám přihodí v areálu závodu, je vyloučeno, pokud takový úraz nebyl zaviněn úmyslným porušením nebo hrubým zanedbáním povinností zákonných zástupců firmy G&H Plus s.r.o.


16. Informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

40/1964 Sb. Občanský zákoník § 616

·         Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. *)

·         Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

·         V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

·         Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

·         Firma G&H Plus s.r.o. prohlašuje, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

·         Změny, omyly a chyby v textu vyhrazeny.

  

G & H Plus s.r.o.
B o r k o v i c e  7
391 91 Borkovice
Česká republika
IČ:   63271907
DIČ: CZ63271907
Tel.:  +420 381 580 235
Fax:  +420 381 580 235
Mob.: +420 602 175 224
Email:
ghplus@taborsko.com

Url:   www.ghplus.taborsko.com

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
Doporucujeme: Penzion Pardubice -  Lesní a zahradní technika -  Mopedy, skůtry a motocykly -  kontejnery -  Povlečení, bytový textil, prostěradla -  Střechy na klíč -  ,,